Kartasta leikattua...
 

Karttapala 1 Karttapala 2
Karttapala 3 Karttapala 4